islami bilgiler bunları biliyormusunuz nedir kısaca

1 hafta önce gonlumungulu tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Abdest Nedir?

 

Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.

 

 

Adak Nedir?

 

Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.

 

 

 

Ahiret Ne Demektir?

 

Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır.

 

 

 

Ahkâm Nedir?

 

Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir

 

 

 

Ahlâk nedir?

 

Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.

 

 

 

Allah’ın Rızası Ne Demektir?

 

Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır.

 

 

 

Amin Ne Demektir?

 

Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir.

 

 

 

Arafat nedir?

 

Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir.

 

 

 

 

Arş Nedir?

 

Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir.

 

 

 

 

Ashâb Ne Demektir?

 

Hz. Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

 

 

 

 

Ayet Nedir?

 

Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.

 

 

 

Aşere-i Mübeşşere Nedir? Ve Kimlerdir?

 

Dünyada iken Hz. Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir.

Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sa’d, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (r.a.) hazretleridir.

 

 

 

Aşûre Nedir?

 

Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir.

 

 

 

 

Berat nedir?

 

Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir.

 

 

 

Beytullah Ne Demektir?

 

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin diğer adıdır.

 

 

 

Bid’at nedir?

 

Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir.

 

 

 

Berzâh Ne Demektir?

 

Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.

 

 

 

Cami ve Mescid Nedir?

 

Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır.

 

 

 

Cennet Ne Demektir?

 

Cennet; Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir.

 

 

 

Cehennem Ne Demektir?

 

Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir.

 

 

 

Câiz Nedir?

 

Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.

 

 

 

Din Nedir?

 

Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.

 

 

 

Duâ Nedir?

 

Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesidir.

 

 

 

 

Dört Büyük Kitabı Biliyor musunuz?

 

Dört büyük kitab: Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur’an’dır

 

 

 

 

Dört Büyük Meleği Biliyor musunuz?

 

  1. a) Cebrail: Allah’tan vahiy getiren melektir.

 

  1. b) Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir.

 

  1. c) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için “Sûr”a üflemekle görevli melektir.

 

  1. d) Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir.

 

 

 

 

Ebedî ve Ezelî Ne Demektir?

 

Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.

 

 

 

 

Ecel Ne Demektir?

 

Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.

 

 

 

 

Ecir Nedir?

 

Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafattır.

 

 

 

 

Esmâ-i Hüsnâ Nedir?

 

Yüce Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir.

 

 

 

 

Ezan Nedir?

 

Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan ve özel sözlerden oluşan dini bir davettir.

 

 

 

 

Farz Nedir?

 

Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

 

 

 

Fasık nedir?

 

Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

 

 

 

 

Fidye Nedir?

 

Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük.

 

 

 

 

Fitne nedir?

 

İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.

 

 

 

 

Fitre Nedir?

 

Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır.

 

 

 

 

Fıkıh Nedir?

 

Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

 

 

 

 

Gusül Nedir?

 

Ağız’ı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır.

 

 

 

 

Günah Nedir?

 

Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.

 

 

 

 

Hadis Nedir?

 

Hz. Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

 

 

 

 

Haram Nedir?

 

Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

 

 

 

 

Hatim Nedir?

 

Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir.

 

 

 

 

Hayır Nedir?

 

Hayır, Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir.

 

 

 

Haşr Nedir?

 

Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır.

 

 

 

Helal Nedir?

 

Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.

 

 

 

Hicret Nedir?

 

Hz. Muhammed’in Miladî 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayıdır.

 

 

 

Hilye-i Şerif Nedir?

 

Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır. “Hilye-i Saâdet” de denir.

 

 

 

Hurâfe Nedir?

 

Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır

 

 

 

Hutbe Nedir?

 

Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır.

 

 

 

Kader Ne Demektir?

 

Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir

 

 

 

Kaza Ne Demektir?

 

Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır.

 

 

 

Kaç Çeşit İbadet Vardır?

 

İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir.

 

 

 

Kelime-i Tevhit Ne Demektir?

 

“Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki “Lâilâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir.

 

 

 

Kelime-i Şehadet Nedir?

 

“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir.

 

 

 

Kirâmen Kâtibîn Nedir?

 

Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır.

 

 

 

Kul Nedir?

 

Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.

 

 

 

Kur’an-ı Kerîm’de Kaç sûre Vardır?

 

Kur’an-ı Kerîm’de 114 sûre vardır.

 

 

 

Kurban Nedir?

 

Allah’a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir.

Kâbe nedir?

 

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki Mescid-i Haram’ın içinde bulunan, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail (A.S.) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma’bettir.

Kürsü Nedir?

 

Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

 

 

 

Kıble nedir?

 

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe cihetidir.

 

 

 

Kırâat Nedir?

 

Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir.

 

 

 

Kıyam Nedir?

 

Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından biridir.

 

 

 

Kıyamet Ne Demektir?

 

Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.

 

 

 

Kıyas Nedir?

 

Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır

Benzer Yazılar
Soru :Ay yılı esaslı tek takvim hangisidir Cevap : Hicri takvimdir....
Türkiye’de ilk açık kalp ameliyatını yapan türk doktor
Türkiye'de ilk açık kalp ameliyatını Siyami Ersek yapmıştır....
  İlk kalp nakli Christan Bernard tarafından yapılmıştır....
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.